ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศราบ้านหมากหัววังรร.วัดเมืองสาตร สพป.เชียงใหม่ เขต 4
2นายสมชาย ธรรมทองทุ่งหนองขามวิทยารร.อนุบาลแจ้ห่ม สพป.ลำปาง เขต 3
3นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ธงชัยวิทยารร.อนุบาลวังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3
4ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติภา กำปนาทบ้านทานรร.บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
5นางสาวจิรัชญา อินต๊ะสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 2
6นางสาวเสาวรีย์ ศรีจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3